H漫全彩纯肉无码网站

H漫全彩纯肉无码网站

 眉批∶此乃仙传奇方,慎勿以庸医轻加减其分量。虚则其体浮胖、其色娇嫩。

聚则中满,逆则足寒。相火之下,水气治之;水位之下,土气承之;土位之下,风气承之;风位之下,金气承之;金位之下,火气承之,君火之下,阴精承之。

查诸脏腑图,脾、肺、肝、肾,无不系根于心。夫惟血营气卫常相流通,则于人何病之有?

明乎形层、气化之道,伤寒大义,思过半矣。五脏已败,其色必夭,槁怪异常,夭必亡矣。

腰腿痛重坐如冰,自汗亡阳流冷精;又名脱阳阴的萎,泄阳反本灸方灵。)阴虚生火,火生燥,燥生风。

若气无土,何以养化万物? 今毛窍一开,气机旋转,荣卫流行,而肿痛解矣。

Leave a Reply