AV十大步兵

AV十大步兵

 若见黑色,则为我能克彼,微邪也。『难经』云:血主濡之。

五劳、七伤、六极,妇人三十六病,不在其中。详见『伤寒论·太阳中篇』,不复释。

手大指本节后名曰鱼,或有青色,或现青脉,主候胃中寒也。【注】此以上部候头,下部候足,中部候脏腑,合五色主病之诊法也。

臂同背,古通用。故又发明水之在心者,心下坚□,短气而悸,不欲饮水也;水之在肺者,吐涎沫,渴欲饮水也;水之在脾者,少气身重也;水之在肝者,□下支满,嚏而痛也;水之在肾者,脐下悸也。

此承上表里已和,病当自愈而不愈之义也。山鸡食虫蚁有毒,与鸟兽肉相反,故戒合食。

青鱼鮓不可合胡荽及生葵并麦酱食。虽用理中四逆辈,恐其缓不及事,急灸脐下,以通其阳。

Leave a Reply