Vol343嫩模riri617私房白色缕空情趣内衣秀火辣身材极致诱惑写真50Priri617模范学院

Vol343嫩模riri617私房白色缕空情趣内衣秀火辣身材极致诱惑写真50Priri617模范学院

开窍于二阴,藏精于肾。 不知是非,无是非之惑也。

此土脏阴阳之离合也。五脏受气于其所生,传之于其所胜;气舍于其所生,死于其所不胜。

钩藤勾当归茯神人参一钱桔梗一钱五分桑寄生五分息风清火兼通筋节,妙在安养心神,所以能保胎气。 咳嗽痰血,固属君相之火犯肺。

胜时年者,如木王土衰,而又逢丁壬之木运,或东方之干支,或厥阴气候之类,值其王气相加而感之,则病矣。外部言六腑之表,六腑挟其两侧也;内部言五脏之里,五脏次于中央也。

故为阳气盛而微有热。此正如清风涤烦,非发风助火也。

若间其所胜之脏而传其所生,是谓间脏,如肝不传脾而传心,心不传肺而传脾,其气相生,虽病亦微。阳盛阴虚,故为多汗。

Leave a Reply